Honda

Jazz Hybrid
2016

Tarifs

EN SEMAINE

CHF 75.- / 250km / 24h

EN WEEK-END

CHF 150.- / 500km / 48h
CHF 225.- / 800km / 72h

AU MOIS

1 semaine
350.- avec 500km inclus
420.- avec 1000km inclus

1 mois
CHF 950.- avec 2000 km inclus
CHF 1250.- avec 3500km inclus

Caution